در زبان انگلیسی ، بسیاری از افعال با prepositions ( حروف اضافه ) و قیدها به کار برده می‌شوند. در برخی موارد، این ترکیب‌ها “افعال phrasal (دوقسمتی)” نامیده می‌شوند، در حالی که در موارد دیگر آن‌ها افعال prepositional هستند. برای اینکه بدانید افعال prepositional کدامند، ادامه این مقاله را بخوانید.

فعل عبارتی (prepositional verb) چیست؟

فعل عبارتی (افعال حرف اضافه در انگلیسی) فعلی است که به دنبال آن حرف اضافه قرار می‌آید. معنای این دو کلمه با هم بسیار شبیه به معنای اصلی فعل است. ای افعال از حرف‌اضافه خود جدا نمی‌شوند و هر دو کلمه باید با هم به کار برده شوند. مانند:

To worry

To worry about (someone or something)

افعال عبارتی رایج کدامند؟

 برخی از افعال prepositional وجود دارند که اغلب از آنها استفاده می‌کنیم، بنابراین آنها را به خاطر بسپارید. برخی از این افعال با معنی آنها را در زیر مشاهده بفرمایید:

 

PREPOSITIONAL VERB                  EXAMPLE   

agree with     (موافقت با)                    “I agree with you 100%.”

            approve of     (تأیید کردن)                      “My parents didn’t approve of me leaving university.”

            believe in       باور داشتن) )                      “He’s 11 years old but he still believes in the tooth fairy.”

             care for           مراقبت از))                       “She’s a nurse. She cares for the elderly.”

             consist of        (شامل)                             “What does your course consist of?”

             decide on    (تصمیم گیری در مورد)               “We need to decide on the budget for next year.”

                   depend on  بستگی دارد به) )                        “I’m not sure if we’ll go out. It depends on the weather.”                                    

Deal with      (در ارتباط بودن با)                                  “Our manager has several problems to deal with.” 

    get on   (سوار شدن)                                    “Get on! The train is about to leave!”                                                                      

    get off          (پیاده شدن)                          “We arrived at the museum and got off the bus.”    

get in                  (وارد شدن)                      “She got in the cab and it drove off.”

                                                               

                                                               

get out of       ( خارج شدن از)                       “Paul got out of his car and opened the gate.”

insist on         ( پافشاری بر)                    “They insist on meeting us tonight.”

laugh at            (خندیدن به)                 “Are you laughing at me?”

listen to            (گوش دادن به)               “I love listening to music.”

look after          مراقبت کردن از))          “My Mum looks after our kids after school.”

look at               (نگاه کردن به)               “Look at this painting. It’s beautiful, isn’t it?”

look for             جست و جو کردن،به دنبال چیزی بودن))          “Ana is looking for a job.”

pay for               پرداختن برای))              “Dad paid for the meal and left a tip.”

specialize in          تخصص یافتن))           “Pablo is specializing in international law.”

think about         (فکر کردن درباره ی)      “It’s a great offer. Think about it and let me know your decision.”

wait for       منتظر ماندن برای))               “Wait for me! I’m coming.”

work for          کار کردن برای))                “Who do you work for?”

افعال انگلیسی حروف اضافه
افعال انگلیسی با حروف اضافه آنها

افعال عبارتی با مفعول

چند فعل عبارتی وجود دارد که بین فعل و حرف اضافه مفعول قرار می‌گیرد. مثلا:

Remind + object + of                    You remind me of my cousin.

Provide + object + with                    They provided us with the material we needed.

Thank + object + for                          I’d like to thank you for coming today.

 

یادگیری افعال عبارتی واقعا مفید است زیرا استفاده از حرف اضافه صحیح بعد از فعل جمله شما را بسیار روان می‌کند.  بنابراین وقتی این افعال جدید را یاد گرفتید، توجه کنید که فعل با یک حرف اضافه خاص دنبال می‌شود یا خیر.  همانطور که در مثال‌های بالا مشاهده می‌کنید، معنا اغلب با توجه به حرف اضافه‌ای که استفاده می‌کنید، تغییر می‌کند.

امتیاز شما به این مقاله: