کدامند؟

جملات وابسته جملاتی هستند که به تنهایی به عنوان یک جمله کامل به کار نمی‌روند زیرا بیانگر معنی کامل نیستند. مانند همه عبارات، یک جمله وابسته دارای فاعل و فعل است.

توجه کنید که چگونه جمله‌های وابسته نمی‌توانند به تنهایی به عنوان جمله به کار روند و این تفاوت یک عبارت وابسته با یک عبارت مستقل است. به این مثال‌ها توجه کنید:

The crew could see the whale, which had surfaced only 50m behind them.

Do you know the butcher who went to court on Saturday?

The excellence of a gift lies in how appropriate it is rather than how valuable it is.

انواع

عبارات وابسته می‌توانند به عنوان صفات، قیدها، یا اسم‌ها عمل کنند.

عبارات وصفی: در اینجا مثالی از عبارت وابسته به عنوان صفت آورده شده است:

The car that your wife sold me last week has broken down.

(جمله وابسته ” your wife sold me last week” ماشین را توصیف می‌کند. این یک عبارت وصفی است)

عبارات قیدی: در اینجا مثالی از جمله های وابسته است که به عنوان قید آورده شده است:

He literally stitched mail sacks until his fingers bled.

( جمله وابسته ” until his fingers bled” فعل stitch را اصلاح می‌کند و این یک جمله وصفی است.)

عبارت اسمی: در اینجا مثالی از جمله وابسته که به عنوان اسم آورده شده است:

Whoever turned the ovens off is keeping quiet.

(جمله وابسته Whoever turned the ovens off”” فاعل یا موضوع جمله است و این یک عبارت اسمی است.)

جملات وابسته

حروف ربط و ضمایر نسبی که با به کار برده می‌شوند.

برخی از حروف ربط وابسته‌ساز و ضمایر موصولی رایج عبارتند از:

حروف ربط وابسته‌ساز : after – although – as – because – before – even if – even though – if – provided – rather than – since – so that – than – though – unless – until – whether – while

ضمایر موصولی : how – that – what – when – where – which – who – whom – whose – why، البته از ضمیر موصولی مرکب (ترکیب ever یا soever به ضمیر ساده) نیز استفاده می‌شود، مانند: whoever (who + ever) – whosever (whose + ever) – whosoever (who + soever) – whosesoever (whose + soever)

هنگام استفاده از باید به دو مورد توجه کرد:

  • همراه با عبارت وابسته از کاما استفاده کنید. البته اغلب نویسندگان در این باره مطمئن نیستند که باید عبارات وابسته را با کاما متعادل کنند. یک جمله وابسته که با حروف ربط وابسته‌ساز شروع می‌شود (به عنوان مثال ، ” when” ، ” unless” و ” because ” و” until”) به عنوان قید عمل می‌کند. وقتی عبارت در ابتدای جمله قرار گرفت، آن را با کاما متعادل کنید. به مثال زیر توجه کنید:
  • When the egg whites have the consistency of shaving foam, stop whipping and add the vanilla essence.

(عبارت وابسته در ابتدای جمله آورده شده است، پس به کاما نیاز دارد)

  • اگر عبارت وابسته شما صفت غیر ضروری است، آن را با کاما متعادل کنید (یا اگر میانه جمله باشد با دو کاما). وقتی جمله وابسته با ضمیر موصولی شروع شود (به عنوان مثال ، ” which ” ، ” who” ، ” that”)، به عنوان یک صفت عمل می‌کند. اگر این عبارت برای معنا ضروری است (یک عبارت محدود‌کننده نامیده می‌شود) از یک کاما قبل از ضمیر موصولی استفاده نکنید. اما، اگر عبارت فقط اطلاعات اضافی است (به عنوان یک بند غیر محدود کننده) از کاما استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید:
  • My auntie who lives in Australia was bitten by a snake.
  • My auntie Sally, who lives in Australia, was bitten by a snake

بهترین پکیج های

امتیاز ما