در مقاله کد به کد های معاملاتی در بورس، درباره انواع کد به کد و نحوه تشخیص اونها صحبت کردیم. در این مقاله فیلتر هایی رو برای شما تدارک دیدیم که با استفاده از اونها میتونید به سادگی و در کسری از ثانیه کد به کد هارو تشخیص بدید:

- کد به کد حقوقی به حقیقی (سیگنال خرید) :

بازه یک ماهه

(tvol)> 1.5 * (([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

کد به کد حقوقی به حقیقی (بازه سه ماهه)

(tvol)>1.5*[is5] && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) && (ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol) && (ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol) && (pl)>=(pc) && (plp)>0

کد به حقوقی به حقیقی (بازه یک ساله)

(tvol)>1.5*[is6] && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)  && (ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol) && (ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol) && (pl)>=(pc) && (plp)>0

- کد به کد حقیقی به حقوقی (سیگنال فروش):

بازه یک ماهه

(tvol)> 1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)

کد به کد حقیقی به حقوقی (بازه سه ماهه)

(tvol)>1.5*[is5] && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) && (ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol) && (ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol) && (pl)<=(pc)&&(plp)<0

کد به کد حقیقی به حقوقی (بازه یک ساله)

(tvol)>1.5*[is6 ] && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) && (ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol) && (pl)<=(pc)&&(plp)<0

اگر با چگونگی استفاده از فیلتر ها آشنایی ندارید به مقاله نحوه استفاده از فیلتر های بورس مراجعه نمایید.

شاید براتون مفید باشه:

برای استفاده هر چه بهتر از این روش معاملاتی به مقاله کد به کد معاملاتی در بورس مراجعه کنید.

کلیک کنید