توضیحات

بسیاری از همراهان سایت بست آموز درخواست یک فرهنگ لغاتی که شامل لغات و اصطلاحات رایج بورسی

را داشتند و ما نیز بعد از تلاش بسیار سعی کردیم یک فرهنگ لغت جامع تهیه کنیم تا نیاز جامعه

را برطرف کند. این محصول، جلد اول فرهنگ لغات بورسی می باشد و به زودی با توجه به

استقبال گرم شما عزیزان جلد بعدی نیز منتشر می شوند.

محتویات دیکشنری شامل چه چیزهایی است؟

در دیکشنری به مهمترین اصطلاحات بورسی پرداخته شده که با توجه به ترتیب یادگیری و اهمیت

صفحه بندی شده اند و با خواندن و درک اصطلاحات دیکشنری میتوانید به سواد بورسی قابل

قبولی برسید.در واقع میتوان دیکشنری بورسی بست آموز را به سرچشمه اصلی یادگیری بورس

تشبیه کرد که شما با یادگیری تمامی اصطلاحات دیکشنری بورسی بست آموز دیدگاه درستی

از بازار سرمایه پیدا میکنید.