بلک فرایدی اینجاست! ۵۰ درصد تخفیف تمام محصولات با کد تخفیف: Blackfriday مشاهده جزئیات
بلک فرایدی اینجاست! ۵۰ درصد تخفیف تمام محصولات با کد تخفیف: Blackfriday
مشاهده جزئیات
0
0

فیلتر ورود پول هوشمند در بورس + خروج پول هوشمند (آپدیت ۱۴۰۱)

54867 بازدید
فیلتر پول هوشمند

در این پست کاربردی ترین فیلتر های ورود پول هوشمند (و خروج پول هوشمند) را ارائه کردیم که با استفاده از آنها می توانید ورود و خروج آن را در شرایط متفاوت شناسایی نمایید. لازم به ذکر است که اگر با نحوه استفاده از فیلتر های بورسی آشنایی ندارید به مقاله نحوه استفاده از فیلتر های بورسی مراجعه کنید.

نکته مهم در استفاده فیلتر پول هوشمند بورس

به منظور سهولت در استفاده از فیلتر های بورسی ارائه شده در این پست، فیلترها در باکس های مخصوص کد نویسی قرار گرفته اند. برای کپی کردن می توانید به راحتی مطابق تصویر زیر روی آیکون مشخص شده در تصویر زیر کلیک کنید تا کل فیلتر کپی شود:

البته فیلتر ها از راه سلکت و کپی نیز قابل استفاده هستند.

انواع فیلتر های ورود پول هوشمند

در این بخش، انواع ورود پول هوشمند در سهام بورسی را مشاهده خواهید کرد.

فیلتر شناسایی ورود پول هوشمند

در این فیلتر، سرانه های خرید و فروش حقیقی حائز اهمیت می باشند و به ما قدرت روند ورود پول حقیقی را در مقایسه با ۳۰ روز کاری گذشته نشان می دهند

(tvol)>=(2)*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)

فیلتر ورود پول هوشمند در کف

یکی از جذاب ترین فیلترهای بورسی، همین مورد است. در فیلتر ورود در کف، علاوه بر سرانه خرید حقیقی و مقایسه قدرت آن با گذشته، موقعیت قیمت سهام نیز لحاظ می شود. به بیان دیگر، این فیلتر نشان دهنده تحرکات مثبت مشکوک در قیمت های پایین سهم است که می تواند بسیار سودده باشد.

//Filter Name : Bestamooz Bottom
// ------------ Website inormation -------------
// website : https://bestamooz.com 
// Email : Bestamooz@outlook.com
//Telegram Channel : @BestBoorse
//Telegram Support : @Best_Amooz
// --------------END---------------
true == function () {
  //------------------COMMAND START----------------------- 
  if ((tvol) > (([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J +
    [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J + [ih][6].QTotTran5J + [ih][7].QTotTran5J + [ih][8].QTotTran5J +
    [ih][9].QTotTran5J + [ih][10].QTotTran5J + [ih][11].QTotTran5J + [ih][12].QTotTran5J + [ih][13].QTotTran5J +
    [ih][14].QTotTran5J + [ih][15].QTotTran5J + [ih][16].QTotTran5J + [ih][17].QTotTran5J + [ih][18].QTotTran5J +
    [ih][19].QTotTran5J + [ih][20].QTotTran5J + [ih][21].QTotTran5J + [ih][22].QTotTran5J + [ih][23].QTotTran5J +
    [ih][24].QTotTran5J + [ih][25].QTotTran5J + [ih][26].QTotTran5J + [ih][27].QTotTran5J + [ih][28].QTotTran5J +
    [ih][29].QTotTran5J) / 30) && ((ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI) >= ((ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI) && (pl) >= (pc) && (plp) > 0) {
    // Stoch Astic 14 SHOW VALUE IN (cfield1) AND (cfield2) -- BEGIN
    var BestAmooz_max = [ih][0].PriceMax;
    var BestAmooz_min = [ih][0].PriceMin;
 
    for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++) {
      if ([ih][ipos].PriceBestAmooz_max > 0) {
        if (BestAmooz_max < [ih][ipos].PriceMax) BestAmooz_max = [ih][ipos].PriceMax;
      }
    }
    for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++) {
      if ([ih][ipos].PriceMin > 0) {
        if (BestAmooz_min > [ih][ipos].PriceMin) BestAmooz_min = [ih][ipos].PriceMin;
      }
    }
    K = ((((pc) - BestAmooz_min) / (BestAmooz_max - BestAmooz_min)) * 100);
 
    D = (K + ((([ih][0].PClosing - BestAmooz_min) / (BestAmooz_max - BestAmooz_min)) * 100) + ((([ih][1].PClosing - BestAmooz_min) / (BestAmooz_max - BestAmooz_min)) * 100)) / 3;
 
    (cfield1) = Math.round(K);
 
    (cfield2) = Math.round(D);
    // Stoch Astic 14 SHOW VALUE IN (cfield1) AND (cfield2) -- END
    Bestamooz();
    return true;
  }
}()
//=========================END FUNCTION =========================
 
function Bestamooz() {
  var HelpLink = "https://www.bestamooz.com/";
  var FilterName = "BA-SM";
  
  var wc0 = "100px", wc1 = "100px", wc2 = "1200px";
 
  var title = document.getElementsByClassName("t0head");
  for (var i = 0; i < title.length; i++) {
    if (title[i].outerHTML.includes("cfield0")) {
      title[i].innerHTML = cfield0_title;
      title[i].style.width = wc0;
      title[i].style.fontWeight = "normal";
    }
 
    else if (title[i].outerHTML.includes("cfield1")) {
      title[i].innerHTML = cfield1_title;
      title[i].style.width = wc1;
      title[i].style.fontWeight = "normal";
    }
    else if (title[i].outerHTML.includes("cfield2")) {
      title[i].innerHTML = cfield2_title;
      title[i].style.width = wc2;
      title[i].style.fontWeight = "normal";
    }
  }
 
}

ورود پول هوشمند در صف فروش

به جرات می توان گفت یکی از پر تقاضا ترین و بهترین راه شناسایی سهام مستعد، شناسایی ورود پول هوشمند در صف فروش است؛ صف فروشی که در حال ریختن می باشد و خود را برای گرفتن گارد صعودی آماده می کند.

var BestAmooz_SKharid = Math.round ( ((ct).Buy_I_Volume * (pc) * 10) / 10000000 ) / 10;
var BestAmooz_SForoush = Math.round ( ((ct).Sell_I_Volume * (pc) * 10) / 10000000 ) / 10;
BestAmooz_SKharid > 1.2 * BestAmooz_SForoush 
&& (tvol)>(bvol)&&(pmin)==(tmin)
&&((pl)-(pc))/(pl)*100>1.5
&&(ct).Sell_CountI>=(ct).Buy_CountI
&&(tno)>20

فیلتر ورود پول حقیقی

فیلتر ورود پول حقیقی، از مهم ترین سنجه های بازار بورس به شمار می آید. این فیلتر میزان سرمایه در گردش و ورودی به یک سهم را منعکس کرده و این موضوع باعث می شود با بررسی چندین روزه یک سهم بتوان به تزریق نقدینگی حقیقی موقت یا ادامه دار پی برد.

var BestAmooz_SKharid = Math.round ( ((ct).Buy_I_Volume * (pc) * 10) / 10000000 ) / 10;
var BestAmooz_SForoush = Math.round ( ((ct).Sell_I_Volume * (pc) * 10) / 10000000 ) / 10;
BestAmooz_SKharid > 1.2 * BestAmooz_SForoush

فیلتر ورود پول هوشمند قوی

یکی دیگر از فیلتر های مهم ورود پول می باشد که با فیلتر ورود پول حقیقی ترکیب شده و تمایل بالای خرید سهم مورد نظر توسط سهام داران را بازتاب می کند.

var BestAmooz_SKharid = Math.round ( ((ct).Buy_I_Volume * (pc) * 10) / 10000000 ) / 10;
var BestAmooz_SForoush = Math.round ( ((ct).Sell_I_Volume * (pc) * 10) / 10000000 ) / 10;
BestAmooz_SKharid > 1.2 * BestAmooz_SForoush && (pd1) * (qd1) + (pd2) * (qd2) + (pd3) + (qd3) >1e10

ورود پول هوشمند امروز

ورود پول هوشمند امروز خریدهای سنگین در سهام بورسی را واکاوی می کند. به عبارت دیگر، این فیلتر با در نظر گرفتن تحرکات بازیگر سهام، بالا رفتن قیمت آنها را در کوتاه مدت نشان می دهد.

(qd1) + (qd2) + (qd3) > 10*((qo1)+(qo2)+(qo3))
&&(qo1)>0
&&(qo2)>0
&&(qo3)>0

انواع فیلتر های خروج پول هوشمند

در این بخش، انواع شاخصه های خروج پول هوشمند در سهام بورسی را بررسی می کنیم.

شناسایی خروج پول هوشمند

در این فیلتر، سرانه های خرید و فروش حقیقی اهمیت دارد و نشان دهنده روند خروج و تضعیف پول حقیقی را در مقایسه با ۳۰ روز کاری گذشته می باشد.

(tvol)>=2*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)

فیلتر خروج پول با باکس اردر سنگین

در فیلتر خروج پول با باکس اردر سنگین شاهد ترکیب باکس سل سنگین با فیلتر خروج پول حقیقی هستیم که تمایل بالای فروش سهم مورد نظر توسط سهام داران را بازتاب می کند.

var BestAmooz_SKharid = Math.round ( ((ct).Buy_I_Volume * (pc) * 10) / 10000000 ) / 10;
var BestAmooz_SForoush = Math.round ( ((ct).Sell_I_Volume * (pc) * 10) / 10000000 ) / 10;
BestAmooz_SKharid < BestAmooz_SForoush && (po1) * (qo1) + (po2) * (qo2) + (po3) + (qo3) >1e10

فیلتر خروج پول حقیقی

فیلتر خروج پول حقیقی، از مهم ترین شاخصه های بازار بورس به شمار می آید. این فیلتر میزان سرمایه خروجی از یک سهم را منعکس کرده و این موضوع باعث می شود با بررسی چندین روزه یک سهم بتوان به خروج نقدینگی حقیقی موقت یا ادامه دار پی برد.

var BestAmooz_SKharid = Math.round ( ((ct).Buy_I_Volume * (pc) * 10) / 10000000 ) / 10;
var BestAmooz_SForoush = Math.round ( ((ct).Sell_I_Volume * (pc) * 10) / 10000000 ) / 10;
BestAmooz_SKharid < BestAmooz_SForoush

سوالات متداول (FAQ)

فیلترهای پول هوشمند به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

این فیلترها انواع مختلفی دارد و شامل: ورود پول هوشمند در کف، ورود پول هوشمند در منفی ها، صف فروش و غیره می شوند.

آیا صرفا بر اساس فیلتر ها می شود معامله کرد؟

خیر. فیلتر ها به ما کمک می کنند که سهام مستعد رشد (و یا مستعد سقوط) را زودتر بشناسیم، اما برای تصمیم گیری نهایی باید حتما شرایط تکنیکالی سهم مورد بررسی قرار گیرد.

چرا ارور مربوط به اطلاعات حقیقی و حقوقی پیش می آید؟

به این دلیل که شما تنطیمات سایت tsetmc را درست وارد نکرده اید. برای رفع این مشکل به مقاله نحوه استفاده از فیلتر های بورسی مراجعه نمایید.

۵/۵ - (۸ امتیاز)
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://bestamooz.com/?p=1280
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
FiboTrade
فعال بازار سرمایه ایران و بازار های مالی بین الملل
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

30 نظر در مورد فیلتر ورود پول هوشمند در بورس + خروج پول هوشمند (آپدیت ۱۴۰۱)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 1. سلام این خطارو میده کدهای ورود و خروج پول هوشمند رو که وارد میکنم مشکل چیه وخواهشا تماس بگیرین چکار کنم ۰۹*********
  *******@gmail.com
  خطای زیر در هنگام اجرا مشاهده شد:
  TypeError: mw.InstHistory[row.inscode] is undefined

  ۴۱

  1. سلام دوست عزیز، اگه تمام تنظیمات رو درست وارد کردین و باز هم این ارور برای شما به نمایش در میاد، به احتمال قوی مشکل از سرور خود سایت tsetmc هست که متاسفانه گاهی اوقات سرورش دچار مشکل میشه و از این قبیل خطا ها رو میده مخصوصا زمانی که بورس به مدت چند روز تعطیل هست. به احتمال زیاد فردا درست خواهد شد.

   ۴۴

 2. سلام
  سه کلیپپپ خیلی خوب زحمت کشیده بودید در باره پول هوشمند ارسال فرموده بودید دیشب دو تای اونا نگاه کردم الان دنبال سوم میگردم نمیبینم فقط اول در بالا هست چطور میتونم پیدا کنم
  در ضمن در باره rsi هم خیلی ممنونم عالی بودند

  ۵۴

  1. درود بر شما.سپاس از نظرتون محبت دارید.از لینک های زیر میتوانید هر کدام از قسمت های پول هوشمند که نیاز دارید را دانلود کنید.با تشکر از حضور شما

   http://dl.bestamooz.com/SmartMoney/SmartMoney_E3.mp4

   http://dl.bestamooz.com/SmartMoney/SmartMoney_E2.mp4

   http://dl.bestamooz.com/SmartMoney/SmartMoney_E1.mp4

   ۴۱

 3. سلام خسته نباشید
  نمیاره و وقتی قسمت اعتبار سنجی رو میزنم این پیغام رو میاره:
  حقیقی و حقوقی را در بخش تنظیمات – اطلاعات تکمیلی فعال کنید تا در فیلتر قابل استفاده باشد.
  من هر چی گشتم متوجه نشدم کدوم قسمت رو میگه اگه راهنماییم کنید ممنون میشم

  ۵۰

  1. درود بر شما. این مشکل وقتی پیش میاد که تنطیمات سایت tsetmc رو درست وارد نکرده باشید.
   برای درست کردن تنظیمات به این مقاله مراجعه کنید:
   https://bit.ly/3aEF77C

   (لینک این مقاله در انتهای این پست نیز گنجانده شده)

   ۴۱

 4. سلام
  این فیلتر خیلی خوبه و تشکر میکنم فقط یه سوال داشتم
  زمان محاسبه این فیلتر چطوریه یعنی مثلا همون روز رو حساب میکنه یا یه هفته یا یه ماه؟
  و اگه بخوایم تغییرش بدیم چطوری میشه تغییر داد مثلا از روزانه به هفتگی یا ماهانه یا بالعکس؟
  ممنون میشم جواب بدین

  ۴۶

  1. درود، تفسیر این فیلترها به این صورت هست که ابتدا حجم معاملات امروز سهام رو با میانگین حجم ماه مقایسه میکنه و اگه حجم امروز بیش از دو برابر حجم ماه باشه، مرحله اول رو پاس میکنه. در مرحله بعد بررسی میکنه که سرانه خرید حقیقی بیشتر از سرانه فروش حقیقی باشه و در اخر چک میکنه که قیمت اخرین معامله بیشتر یا مساوی قیمت پایانی باشه. همونطور که مشخصه این فیلتر ها حجم ماه براشون مهمه. به زودی این پست اپدیت میشه و در فیلتر های جدید حجم های سه ماهه و سالانه هم مبنای کار قرار میگیره.

   ۴۰

 5. با سلام تشکر برای سایت خوبتون
  متاسفانه هر دو فیلتر از کار افتاده و ارور میده لطفا بررسی کنید
  متن خطا:
  TypeError: Cannot read property ‘0’ of undefined

  ۴۳

  1. سلام، سپاس از همراهی شما.
   باید خدمت شما عرض کنم که مشکل از سمت فیلتر نیست و متاسفانه سرور های سایت tsetmc هر از گاهی با مشکل مواجه می شوند و این ارور را نشان میدهد. راه کار خاصی برای این مشکل وجود ندارد تنها میتوان گفت باید چندین بار امتحان کنید. در ضمن این مشکل در روز هایی که بازار تعطیل است بیشتر اتفاق می افتد.
   اگر مشکل دیگری داشتید می توانید این مقاله را مشاهده فرمایید:
   لینک مقاله

   ۴۳

 6. سلام وخسته نباشید وباتشکر از زحمالت شما اما عیبی که من دیدم اینهست که یه مقدار دقیق نیست مثلا سهم غشاذر یا سرچشمه وچند سهم دیگر که همگی ورود پول هوشمند داشتند درفیلتر شما نشان داده نشد. که اگر این ایراد رفع بشه خیلی عالی میشه. باتشکر

  لایک

  1. درود. با توجه به ضریبی که در فیلتر قرار داده میشه ممکنه مقداری تلورانس داشته باشه. شما می تونید مقداری ضریب موجود در فیلتر رو کم یا زیاد کنید
   تا اون سهم هایی که گفتید نشون داده بشه. هر چند در حاضر میشه گفت ضریبی که در فیلتر وجود داره مناسب ترین حالت هست. موفق باشید.

   لایک